กิจกรรมการจัดการความรู้

ประจำปีการศึกษา 2561

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 : NRRU Show & Share 2018

วันที่ 12 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการอบรม “สัมมนาเชิงปฏิบัติการ KM”

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง 2601 อาคารแสงส่องปัญญา

การศึกษาดูงานการจัดการความรู้ (KM) 

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมสารวิธาน ชั้น 1 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การนำเสนอผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561”

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง 4305 

การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะ  “การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีการศึกษา 2561”

ในการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 6/2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง 1205 

ประจำปีการศึกษา 2562

มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 : NRRU Show & Share 2019

วันที่ 5 กันยายน 2562  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประชุมและทบทวนความรู้ความเข้าใจการจัดการความรู้

วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ผลการดำเนินการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิชา