ประกาศการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ