ภาพกิจกรรมสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

การส่งมอบงานให้คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 1105

การศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

โครงการอบรมพัฒนานักวิจัย 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง4305