📌 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งคู่มือการขอรับเงินสนุบสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่งคู่มือการขอรับเงินสนุบสนุนโครงการจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ เพื่อขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ