ประกาศการส่งเสริมและสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ