📌 สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันพระบรมราชชนก ได้ดำเนินการจัดโครงการการประชุวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions: Synergy and Reform for Better Health (IHSEP2019) in Celebration of the Royal Coronation Ceremony) ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมและส่งผลงานวิจัยได้ทางเว็บไซต์ http://ihsep2019.pi.ac.th