📌 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ KMITL Science and Technology Journal เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ KMITL Science and Technology Journal เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์