📌 โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 35201 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี (อาคาร 35)  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมได้ผ่านทางอีเมลล์ researchrbru@gmail.com หรือทางเว็บไซต์ https://sites.google.com/view/chicken-rbru/ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 เมษายน 2562