คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล