Home>Front3
Tricks เล็กๆ ช่วยมือใหม่หาหัวข้อวิจัยได้ง่ายขึ้น
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
“P value” มันคืออะไรเหรอ?
การสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
การอ่านค่าและแปลผล P value
Sampling
ตัวแปร VS ระดับการวัดตัวแปร
ทำรู้จักให้ดีกับ "ตัวแปรเชิงปริมาณ"
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power
Population & Sample
ทำความเข้าใจพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สถิติอ้างอิง ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Comparative Means
  1. TU E-Thesis วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กว่า 20,000 เล่ม ลิ้งค์ https://library.tu.ac.th/resources  (แนะนำว่าควรเปิดดูใน Internet Explorer)
  1. TDC (Thai Digital Collection) วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และบทความวารสารจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศไทย ลิ้งค์ https://tdc.thailis.or.th/tdc/

3. ProQuest Dissertations & Theses วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยกว่า 700 แห่งทั่วโลก ประกอบด้วยวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท – เอก มากกว่า 2.4 ล้านรายการ ลิ้งค์ https://search.proquest.com/

  1. ดาวน์โหลดวิทยานิพนธ์ ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยอื่นๆ กันได้ที่ ลิ้งค์ https://www.facebook.com/ThammasatULibrary/