สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

มุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผลิต และเผยแพร่งานวิจัย นักวิจัยที่ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ โดยเน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ตลอดจนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ วิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญของสำนักวิจัยที่ว่า "สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด"

กิจกรรมสำนักวิจัย

บริการอื่นๆ

ติดต่อสำนักวิจัย

อาคารขวัญทอง ชั้น 2 84 ม.4 ถ.มิตรภาพ-หนองคาย ต.บ้านเกาะ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000
Tel. (044) 203778-84 Fax. (044) 203785

ผู้เยี่ยมชม

  • 1
  • 2
  • 65
  • 87
  • 4
  • 0