วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home>ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ>“การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เบื้องต้น”  

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ SPSS เบื้องต้น”  ขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1202 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดา หันกลาง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้