มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ร่วมให้การบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลพุดซา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลพุดซา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์ และสภาองค์กรชุมชนตำบลพุดซา ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุภาพด้วยการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือน การดำเนินงานครั้งนี้คณะสาธารณสุขได้ร่วมทำการประเมินความเสี่ยงสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคในชุมชน

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

21 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ร่วมให้การบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลพุดซา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลพุดซา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์ และสภาองค์กรชุมชนตำบลพุดซา ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุภาพด้วยการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือน การดำเนินงานครั้งนี้คณะสาธารณสุขได้ร่วมทำการประเมินความเสี่ยงสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคในชุมชน ด้วยการตรวจคัดกรองหาสารเคมีในเลือดและให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางสารเคมีที่เข้าสู่ร่างกายมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไร กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี อจ.จุน  หน่อแก้ว หัวหน้าสาขาสาธารณสุขชุมชน ผศ.ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง ประธานฝ่ายบริการวิชาการคณะ อจ.จิราภรณ์ ประธรรมโย อาจารย์ประจำสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่3 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยร่วมออกให้บริการวิชาการกับชุมชนและร่วมเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายการปลูกผักปลอดภัยเพื้อบริโภคในครัวเรือนด้วยต้นทุนน้อย ด้วยการทำปุ๋ยหมักใช้เอง จำนวน 70 คน ณบ้านสวนดินฟ้า ตำบลพุดซา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา