คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริการวิชาการ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

ปีการศึกษา 2566-2567