วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission)

เกี่ยวกับสำนัก ไม่มีหมวดหมู่


วิสัยทัศน์ (Vision)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการเป็นหน่วยงานระดับสำนักที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาให้งานวิจัย นักวิจัย และผลงานวิชาการมีประสิทธิภาพและคุณภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และการเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ (Mission)

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มุ่งส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา ผลิต และเผยแพร่งานวิจัย นักวิจัยที่ มีคุณธรรม จรรยาบรรณ โดยเน้นการสร้างงานวิจัยที่เป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ตลอดจนการผลิตผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการ วิชาชีพ ก่อเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ชุมชน สังคมหรือประเทศชาติ ภายใต้คำขวัญของสำนักวิจัยและบริการวิชาการที่ว่า “สิ้นเปลืองน้อยที่สุดแต่เกิดประสิทธิผลมากที่สุด”