สาระน่ารู้สำหรับนักวิจัยมือใหม่

Tricks เล็กๆ ช่วยมือใหม่หาหัวข้อวิจัยได้ง่ายขึ้น
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size)
“P value” มันคืออะไรเหรอ?
การสุ่มแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling)
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling)
การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
การอ่านค่าและแปลผล P value
Sampling
ตัวแปร VS ระดับการวัดตัวแปร
ทำรู้จักให้ดีกับ "ตัวแปรเชิงปริมาณ"
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling)
การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป G*Power
Population & Sample
ทำความเข้าใจพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ
สถิติอ้างอิง ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย Comparative Means