สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การผลิต VDO เพื่อนำเสนอผลงาน

กิจกรรมการจัดการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การผลิต VDO เพื่อนำเสนอผลงาน ขึ้นในวันที่ 25 ตุลาคม 2566 ณ ห้อง 1210 สตูดิโอโดยมี วิทยากร คุณ ตรีชา เพ็ชรดี  ถ่ายทอดความรู้และเทคนิคในการผลิต VDO