เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2569

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2569 เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่ บัดนี้-31 พฤษภาคม 2567
ผู้สนใจสามารถส่ง ข้อเสนอโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรมส่งมาที่สำนักวิจัยและนวัตกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044009711 ต่อ 233

คู่มือการจัดทำคำของบประมาณและการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนงานมูลฐานตามพันธกิจของหน่วยรับงบประมาณ (อ้างอิงปี 2568 ไปก่อน เกณฑ์ปี 2569 ยังไม่แจ้งจาก ววน)
https://d.tsri.or.th/klE6dzDG4p/manual-of-fundamental-fund-ff-2568

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) งบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (FF) จัดสรรงบประมาณจากกองทุนส่งเสริม ววน. ปีงบประมาณ 2568
https://d.tsri.or.th/eMPnyKYJE3/forms-for-fundamental-fund-2568

หรือดูรายละเอียดทั้งหมดได้ใน

https://www.tsri.or.th/content/39/preparation-of-sri-budget-request/