สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักวิจัยสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทอง

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักวิจัยสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทอง วิทยากรโดย ผศ ดร.วลัญช์ชญา เขตบำรุง สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

Link ไฟล์เอกสาร : https://drive.google.com/file/d/1M4lpTuCmXL51jCB4RYDPbRyu4AMAAWal/view?usp=sharing