สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  ขอแสดงความยินดี แก่ นักวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2567

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ  ขอแสดงความยินดี แก่ นั […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดทำโครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐานให้กับบุคลากรและนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคนครโคราช จำนวน 200 คน

ด้วยวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ร […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้จัดกิจกรรมการอบรม “สร้างความตระหนักและให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา” ในวันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 2602 อาคารแสงส่องปัญญา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วม […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ผลงานวิจัย นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ ดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2567โดยมีผลงานดีเด่น ดังนี้

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมสำหรับอาจารย์และบุคลากรครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เ […]

Continue Reading

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา […]

Continue Reading

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา […]

Continue Reading

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (ด้านการพัฒนาศูนย์กลางกำลังคนทักษะสูงที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (Hub of Talents) และศูนย์กลางการเรียนรู้ (Hub of Knowledge))

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา […]

Continue Reading

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2568 (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา […]

Continue Reading

การรับข้อเสนอโครงการ RU ด้านการแพทย์และสุขภาพ (บริการการแพทย์จีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ) ประจำปีงบประมาณ 2567

การรับข้อเสนอโครงการ RU ด้านการแพทย์และสุขภาพ (บริการกา […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดความรู้ได้มอบรางวัลการประกวด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชา […]

Continue Reading

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. สำนัก […]

Continue Reading

ส่วนงานการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ : KM Day ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทองได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความ […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักวิจัยสร้างนวัตกรรมสู่ชุมชน ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทอง

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิจัยและบริการวิช […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม Micro learning and TikTok workshop

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ สำนัก […]

Continue Reading

เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทมูลฐาน (Fundamental Fund) จากกองทุนส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ประจำปี 2569

เปิดรับข้อเสนอทุนสนับสนุนงานวิจัยประเภทมูลฐาน (Fundamen […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรม พัฒนานักวิจัย สร้างนวัตกรรม สู่ชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2567

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่ว […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึ […]

Continue Reading