สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดความรู้ได้มอบรางวัลการประกวด แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชา […]

Continue Reading

ส่วนงานการจัดการความรู้ได้จัดกิจกรรมการประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ : KM Day ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 อาคารขวัญทองได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี อาจารย์ ดร.ณัฐวัฒม์ วงษ์ชวลิตกุล เป็นประธานเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความ […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม Micro learning and TikTok workshop

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ สำนัก […]

Continue Reading

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึกษาดูงานที่สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ได้ศึ […]

Continue Reading

ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :เทคนิคการให้คำปรึกษาและการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ณ ห้องมัลติมีเดีย  ชั้น 5 สำนักบรรณสารและสารสนเทศ อาคารแสงส่องปัญญา

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จั […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักเบื้องต้นในการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่” วิทยากร โดย ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณะนิติศาสตร์

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จ […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การผลิต VDO เพื่อนำเสนอผลงาน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยงานการจัดการความรู้ ได้จั […]

Continue Reading

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนากระบวนงานให้มีประสิทธิภาพและนำไปสู่แนวปฏิบัติที่ดี”วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 ณ ห้อง 4305 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

Continue Reading