คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิจัยและบริการวิชาการ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ร่วมให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  เรื่อง รู้จักกับโรคสมองเสื่อม  เทคนิคการชะลอภาวะสมองเสื่อม การป้องกันการหกล้ม  และการใช้ยา สมุนไพรให้ปลอดภัยในผู้สูงวัย

ในวันที่ 7 และ 14 กพ 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับสำนักวิ […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม กับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก […]

Continue Reading

คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน ณ หมู่บ้านหนองโสมง หมู่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนหนองงูเหลือม ตำบลนาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อคืนข้อมูลผลดำเนินงานบริการวิชาการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ อบรมให้ความรู้การดูแลเด็กพิเศษ และการคัดกรองสุขภาพจิตในโรงเรียน แก่ผู้บริหาร

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่ […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ในนามตัวแทนของ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมพิธีมุทิตาจิต ในวันเกษียณอายุราชการทำงานของผู้อำนวยการ รพสต.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาตาวงษ์ ตำบลหนองงูเหลือม

ในวันที่ 29 กันยายน 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ในน […]

Continue Reading

คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรีบนหนองงูเหลือมพิทยาคม

งานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 คณะพยาบ […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้มาศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุและการจัดการขยะตำบลหมื่นไวยและได้อบรมเชิงปฏิบัตการ “กระบวนการหาประเด็นปัญหาในชุมชน “

หลักการเขียนแผนงานบริการวิชาการ โดยทีมวิทยากรจากคณะสาธา […]

Continue Reading

คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายยาเสพติดสำหรับเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566

คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุน […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ร่วมให้การบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลพุดซา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลพุดซา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์ และสภาองค์กรชุมชนตำบลพุดซา ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุภาพด้วยการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือน การดำเนินงานครั้งนี้คณะสาธารณสุขได้ร่วมทำการประเมินความเสี่ยงสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคในชุมชน

21 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักวิจัยและบริการว […]

Continue Reading