สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประเภทงานวิจัยมูลฐาน  (Fundamental Fund)

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบั […]

Continue Reading

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่บริการวิชาการในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองงูเหลือม ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ โดยทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์

Continue Reading