เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรม Micro learning and TikTok workshop

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 ส่วนงานการจัดการความรู้ สำนัก […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้:การผลิต VDO เพื่อนำเสนอผลงาน

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ โดยงานการจัดการความรู้ ได้จั […]

Continue Reading

คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายยาเสพติดสำหรับเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566

คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุน […]

Continue Reading

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567ทุนวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงานภายใต้ความร่วมมือไทย-เกาหลี(NRCT-KETEP)

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ Korea Institute […]

Continue Reading

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักวิจัยและบริการวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ร่วมให้การบริการวิชาการร่วมกับภาคีเครือข่ายเทศบาลตำบลพุดซา สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด กลุ่มวิสาหกิจเกษตรอินทรีย์ตำบลพุดซา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยารักษ์ และสภาองค์กรชุมชนตำบลพุดซา ในโครงการส่งเสริมการดูแลสุภาพด้วยการปลูกผักปลอดภัยเพื่อบริโภคในครัวเรือน การดำเนินงานครั้งนี้คณะสาธารณสุขได้ร่วมทำการประเมินความเสี่ยงสุขภาพเกษตรกรและผู้บริโภคในชุมชน

21 ส.ค. 66 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล สำนักวิจัยและบริการว […]

Continue Reading

อาจารย์ปิยะพงษ์ สิงห์บัว หัวหน้างานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดย อาจารย์ ดร. วิรุณ โมนะตระกูล ร่วมนำเสนอนวัตกรรมและเครื่องจักรเพื่อชุมชน ในงาน TechnoMart 2023  Create togerther Move to the future ” พลัง นวัตกรรม ขับเคลื่อนอนาคต ” ณ IMPACT Exhibition Center Hall12

วันที่ 11-15 สิงหาคม 2566  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล […]

Continue Reading

วช.ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 กันยายน 2566 ภายใน เวลา 03.00 น.

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมกลไกความ […]

Continue Reading

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนประเภทงานวิจัยมูลฐาน  (Fundamental Fund)

ด้วยสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบั […]

Continue Reading

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่บริการวิชาการในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองงูเหลือม ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ โดยทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์

Continue Reading