วช.ประกาศ รับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2567ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 9 กันยายน 2566 ภายใน เวลา 03.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เข้าร่วมกลไกความร่วมมือBelmont Forum Collaborative Research Actions (CRAs) ภายใต้เครือข่าย Belmont Forum ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary) เพื่อสร้างความเข้าใจและแก้ปัญหาที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยมีกิจกรรมหลัก คือ การส่งเสริมการร่วมทุนวิจัยระหว่างประเทศผ่านกลไก CRAs โดยในปีงบประมาณ 2567 วช. ได้ร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นเรื่อง “ภูมิอากาศและมรดกทางวัฒนธรรม (Climate & Cultural Heritage)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศในการศึกษาผลกระทบของสภาพภูมิอากาศต่อมรดกทางวัฒนธรรมและโอกาสในการลดผลกระทบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึงการนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความรู้ และความชำนาญระหว่างนักวิจัยไทยและนักวิจัยต่างประเทศในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการผลกระทบต่อมรดกทางวัฒนธรรม ที่มุ่งเน้นการวิจัยแบบสหวิทยาการ (Transdisciplinary) เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน