คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน ณ หมู่บ้านหนองโสมง หมู่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความต้องการของชุมชน ณ หมู่บ้านหนองโสมง หมู่ 6 ตำบลหนองบัวศาลา จังหวัดนครราชสีมา ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 โดยมีผู้แทนชุมชนหมู่บ้านหนองโสมงนำเสนอเรื่องราวอัตลักษณ์ ผลิตภัณฑ์และความต้องการของชุมชนในการประสานความร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งด้านท่องเที่ยว ด้านผลิตภัณฑ์ชุมชน ด้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และด้านการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงพราะเห็ดนางฟ้าสมาคมคนพิการ จังหวัดนครราชสีมา เรือนไทยโคราช สวนเอเดน และสวนทรัพย์พิสิทธิ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลขอขอบคุณผู้แทนชุมชนหมู่บ้านหนองโสมงทุกคนในการให้ข้อมูลและการต้อนรับเป็นอย่างดี