คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายยาเสพติดสำหรับเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

คณะนิเทศศาสตร์และคณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนยุติธรรม ได้จัดโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายยาเสพติดสำหรับเยาวชน ณ หอประชุมโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ในวันที่ 1 กันยายน 2566  มีการฟังบรรยายเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติดโดยวิทยากรจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา และสำนักงาน ปปส. ภาค 3 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด เพื่อหาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา