คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรีบนหนองงูเหลือมพิทยาคม

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  ได้จัดโครงการบริการวิชาการร่วมกับโรงเรีบนหนองงูเหลือมพิทยาคม เรื่อง “ประเมินภาวะซึมเศร้า  การให้ความช่วยเหลือเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้า ให้ความรู้เรื่องภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 และอบรมสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ คัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาบกพร่องการเรียนรู้ และปัญหาพฤติกรรมที่ต้องดูแลใกล้ชิดให้แก่ครู  โรงเรียนหนองงูเหลือมพิทยาคม อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครราชสีมา เป็นการบูรณาการกับรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น เพื่อพัฒนาโรงเรียนหนองงูเหลือมเป็นต้นแบบเรื่องดูแลสุขภาพจิตนักเรียนและการดูแลนักเรียนกลุ่มพิเศษให้เกิดศักยภาพสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป