บพข. ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปี 2567 (NQI)

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย แผนงานโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพและบริการของประเทศ (NQI) ประจำปีงบประมาณ 2567