ประวัติความเป็นมา

ไม่มีหมวดหมู่

ประวัติความเป็นมา

     นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัยให้เปิดดำเนินการเรียนการสอน ส่วนงานวิจัยได้เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งในขณะนั้นอยู่ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในปี พ.ศ. 2543 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (RIVU: Research Institute of Vongchavalitkul University) มีผู้อำนวยการสำนักวิจัยเป็นผู้บริหารงานของสำนักฯ และเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยระดับเทียบเท่าคณะ ที่ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานการวิจัยภายใต้กรอบโครงสร้างของฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ซึ่งขณะนั้นได้แบ่งส่วนงานในความรับผิดชอบของสำนักฯ ออกเป็น 3 ส่วน คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ และด้านวิชาการ

       ในปี  พ.ศ. 2560 สำนักวิจัย ภายใต้การดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ได้ดำเนินการด้านการวิจัย ให้การสนับสนุนส่งเสริมงานวิจัยแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย งานการจัดการความรู้ และงานบริการวิชาการ ในปัจจุบัน พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มขึ้นแต่ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น สำนักวิจัยวิจัยจึงได้เปลี่ยนสถานะเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการเพื่อให้งานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยแบ่งงานออกเป็น 4 งาน คือ งานวิจัย งานการบริการวิชาการ งานการจัดการความรู้ งานวารสารมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและงานจริยธรรมงานวิจัยในมนุษย์