สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนหนองงูเหลือม ตำบลนาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อคืนข้อมูลผลดำเนินงานบริการวิชาการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ อบรมให้ความรู้การดูแลเด็กพิเศษ และการคัดกรองสุขภาพจิตในโรงเรียน แก่ผู้บริหาร

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิจัยและบริการวิชาการร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่ชุมชนโรงเรียนหนองงูเหลือม ตำบลนาตาวงษ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อคืนข้อมูลผลดำเนินงานบริการวิชาการเรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจ อบรมให้ความรู้การดูแลเด็กพิเศษ และการคัดกรองสุขภาพจิตในโรงเรียน แก่ผู้บริหาร เพื่อนำมาวางแผนต่อยอดกิจกรรมในครั้งต่อไป  ขอขอบพระคุณผู้บริหารและคณาจารย์กลุ่มวิชาสุขภาพจิตและจิตเวชคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ร่วมดำเนินงานครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี