สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักเบื้องต้นในการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่” วิทยากร โดย ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณะนิติศาสตร์

กิจกรรมการจัดการความรู้ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักเบื้องต้นในการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่” วิทยากร โดย ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณะนิติศาสตร์บรรยายในหัวข้อ “การเขียนผลงานวิชาการโดยไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์และไม่เป็นการคัดลอกผลงาน” และอาจารย์ ดร.รัตน์ดา เลิศวิชัย คณะศึกษาศาสตร์ บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนผลงานเชิงวิชาการ สำหรับผู้เริ่มต้น” จัดกิจกรรม ในวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ ห้อง 4204 อาคารขวัญทอง  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล