สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม กับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา

กิจกรรมบริการวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม กับคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมเปิดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 ตำบลหนองงูเหลือม อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา โดยมีนายวิสุทธิชัย  ไทยงูเหลือมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม เป็นประธานในพิธี  คณะพยาบาลศาสตร์ได้บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สูงอายุ เรื่องรูปแบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  สร้างความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงวัย นอกจากนี้ คณะนิเทศศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมเรียนรู้การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่นักศึกษา นอกห้องเรียน  มีจำนวนผู้สูงอายุร่วมกิจกรรม  70 คน ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนการทำกิจกรรมที่ดีให้กับสังคม