ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่บริการวิชาการในโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองงูเหลือม ให้ความรู้เรื่องโรคสมองเสื่อมและอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ โดยทีมวิทยากรจากคณะพยาบาลศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ข่าวกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักวิจัยและบริการวิชาการ