สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “หลักเบื้องต้นในการเขียนผลงานเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่” วิทยากร โดย ผศ.กิตติพงษ์ สุวรรณสน คณะนิติศาสตร์

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ส่วนงานการจัดการความรู้ ได้จ […]

Continue Reading